Søg efter:

Draved skov og Kongens Mose

Draved Skov er en af de bedst udviklede naturskove, hvor de urørte dele minder om urskov. Her vokser den træart, der dominerede i stenalderen, skovlinden. Naturskovens robusthed blev bevist under decemberorkanen i 1999. Den store højmose vest for er delvis drænet og opdyrket, men stadig et vigtigt naturområde og derfor et besøg værd.

Landskabet
Draved Skov er en af de få ældre skove mellem Aabenraa og Vesterhavet. Det skyldes bl.a., at den har været godt skærmet af de omkringliggende, svært fremkommelige moser, der havde meget større udbredelse før i tiden. Skoven ligger på en nordøstlig udløber af Abild Bakkeø med meget forskellige jordbundsforhold. Den fede lerjord fra forrige istid er stedvis dækket af lave flyvesandsklitter, aflejret under seneste istid, hvor Vestjylland ikke var isdækket. Stedvis ses blank- og kantslidte sten i overfladen fra dengang under seneste istid da fygende sne og sand jog henover dem.

Plantelivet
Draved Skov er meget artsrig. I skoven er mange gamle skov-lindetræer, det træ der herskede i stenalderskovene. Birk, stilk-eg, bøg, bævreasp, rødel, røn, skov-æble, tørst, hassel og kristtorn ses også. Kristtornen har stedsegrønne, stikkende blade og røde frugter sent på året og er nogle steder i skoven meget fremtrædende.

Dyrelivet
Også dyrene er værd at gå efter. I Draved lever grævling, ræv, skovmår (sjælden) og det røde egern ses. De mange, gamle træer giver plads til stær, huldue, grå fluesnapper, spætter foruden ravn, og duehøg. Fyrremejse, lille flagspætte og sortspætte kan du være heldig at øje på fra P-pladsen, hvis du er meget tålmodig. Skoven og mosen er på EU’s liste over vigtig natur, fordi her yngler trane, hedehøg, rørhøg, og mosehornugle.

Hundredvis af insektarter trives, ikke mindst i det døde ved.

I mosen yngler den sjældne vadefugl, tinksmeden, ligesom stedet, på grund af den sydlige beliggenhed, ofte er brohoved for indvandrende arter som savisanger og græshoppesanger.