Søg efter:

Tipperne

I sydenden af Ringkøbing Fjord ligger Tipperhalvøen. Tipperne er et ungt landskab – blot nogle få hundrede år gammelt. Det er opstået ved aflejring af sand og klæg øst for Holmslands klittange. 

Gabet i Holmsland Klit, der dannede forbindelsen mellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet, vandrede i 1600-1800-tallet sydpå. Indenfor Gabet aflejredes de store sandflader Haurvig Grund og Tippesande. På disse dannedes strandvolds- og klitsystemer, som blandt andet det nuværende Store-tipper.

I dag strækker de store strandenge på Værneengene og Tipperne sig stadig ud i fjorden. I områderne kommer en righoldig plantevækst og mange bunddyr både fisk og fugle til gode.

Tipperne er med sine flade enge, åbne landskab og det lave vand i fjorden et af de vigtigste områder for ynglende engfugle og rastende trækfugle i Europa.

Både forår og efterår raster tusindvis af ænder, gæs og vadefugle og i juli-august, hvor vadefugletrækket er på sit højeste, kan man bl.a. se ryler, spover, snepper og hjejler. Særligt de store flokke af gæs er hvert år et stort tilløbsstykke for lokale og turister. Er man heldig kan kærhøg, rørhøg og havørn også observeres på Tipperne.

I vinterhalvåret kan man bl.a. se Danmarks nationalfugl svanen som raster på det lave vand i fjorden.


Adgangsforhold

Nye åbningstider gældende fra og med 2020

1. marts til 31. juli: Åbent onsdage og lørdage fra 09.30 til 15.30.

1. august til 31. oktober: Åbent alle ugens dage fra 09.30 til 15.30.

Adgang kun tilladt i bil. Udstigning ikke tilladt langs Tippervejen. Gående og cyklister er ikke tilladt af hensyn til fuglelivet.

Færdsel er kun tilladt til fods på græsplænen rundt om Tipperhuset, i fugletårnet og ad det markerede stiforløb ud til fugleskjulet.

Det er ikke tilladt at medbringe hunde på Tipperne.

Tipperne skal forlades uden opfordring inden lukketid.

Ved Tipperhuset er der mulighed for at observere fugle fra det 13 meter høje fugletår. Tårnet er bygget i 2017 og erstatter et gammelt fugletårn, som oprindeligt blev anvendt som udkigspost af Tyskerne under 2. verdenskrig ved Fahl.

I tårnet er der en gammel kikkert, som også er fra 2. verdenskrig, der dagligt anvendes til de professionelle optællinger af fuglene på Tipperne. Det anbefales ikke at anvende kikkerten idet den er meget skrøbelig. Husk derfor din egen kikkert og fuglebog.

Trappen til fugletårnet er stejl og det anbefales at bakke ned når tårnet forlades.
Anvendelse af fugletårnet sker på egen risiko.

Tårnet kan i forbindelse med de professionelle fugletællinger være lukket for offentlighedens adgang i kortere perioder. Se nærmere info ved tårnet på dagen.

Vest for Tipperhuset er der opført et mindre fugleskjul. Skjulet giver mulighed for at observere fuglelivet på engene. Foran skjulet er der etableret et bekkasinskrab på ca. 400 kvadratmeter. Der er anlagt en ca. 1.200 meter lang trampesti ud til fugleskjulet. Fugleskjulet findes ved, at følge stien og de røde pile fra enten fugletårnet eller parkeringspladsen.

Husk praktisk fodtøj og en god kikkert.

Tipperne
Info:

Adgang kun tilladt i bil. Udstigning ikke tilladt langs Tippervejen. Gående og cyklister er ikke tilladt af hensyn til fuglelivet.

 

Til stedets hjemmeside

Entré Gratis